Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 5
Models de desenvolupament

4.3. Classificació dels satisfactors

 
Per valorar les diferents condicions estructurals per a la felicitat humana, el DEH proposa classificar els diferents satisfactors en cinc categories diferents, segons la manera en què satisfan o no les necessitats humanes fonamentals, i, per tant, generen riquesa.
 
a) Destructors o violadors: són satisfactors d’efecte paradoxal. En ser aplicats amb la intenció de satisfer una determinada necessitat, no només aniquilen la possibilitat de la satisfer-la a mitjà o llarg termini, sinó que impossibiliten, pels efectes col·laterals que comporten, la satisfacció adequada d’altres necessitats. L’atribut especial dels violadors és que sempre són imposats i que solen estar associats a la necessitat de protecció. Com a exemples, podem citar la doctrina de seguretat nacional, la ‘guerra contra el terror’ llançada pels Estats Units, la repressió contra la dissidència, etc. No només aquests satisfactors solen incrementar els problemes de seguretat, sinó que també impedeixen la satisfacció de les necessitats de participació, enteniment, llibertat, afecte, entre d’altres.
 
 
Pretès satisfactorNecessitat que es pretén satisferNecessitat la satisfacció de la qual impossibilita
 Armamentisme Protecció Subsistència, afecte, participació, llibertat
  Exili Protecció  Afecte, participació, identitat, llibertat
 Doctrina de seguretat nacional  Protecció Subsistència, identitat, afecte, enteniment, participació, llibertat
 CensuraProtecció Enteniment, participació, oci, identitat, llibertat       
 Burocràcia Protecció Afecte, participació, creativitat, identitat, lllibertat
  Autoritarisme  Protecció Afecte, enteniment, participació, creativitat, identitat, llibertat

 

Figura 27. Satisfactors destructors/violadors. Font: Max-Neef

 
b) Pseudosatisfactors: són elements que estimulen una falsa sensació de satisfacció d’una necessitat determinada. Sense l’agressivitat dels violadors o destructors, de vegades aniquilen, en un termini immediat, la possibilitat de satisfer la necessitat que originalment sembla que pretenen satisfer. L’atribut especial dels pseudosatisfactors és que generalment són induïts a través de propaganda, publicitat o altres mitjans de persuasió, ja que solen portar a situacions de consum continuat i reiterat. Com a exemple, podem citar la sobreexplotació dels recursos naturals, la prostitució, les almoines, els analgèsics contra el mal de cap, la moda, que intenten atendre, respectivament, les necessitats de subsistència, afecte, subsistència, protecció i identitat.
 
 
 Satisfactor Necessitat que aparenta satisfer
 Medicina mecanicista: "A pill for every ill" Protecció
 Sobreexplotació de recursos naturals Subsistència
 Nacionalisme xauvinista Identitat
 Democràcia formal Participació
 Estereotips Enteniment
Dirigisme cultural Creativitat
 Prostitució Afecte
 Símbols d'estatus Identitat
 Productivisme eficiencista obsessiu Subsistència
 Adoctrinament Enteniment
Almoina Subsistència
 ModesIdentitat
 

 Figura 28.Pseudosatisfactors. Font: Max-Neef
 

c) Inhibidors: Els satisfactors inhibidors són aquells que per la manera en que satisfan (generalment sobre-satisfan) una necessitat determinada, dificulten seriosament la possibilitat de satisfer altres necessitats. El seu atribut és que llevat d'excepcions, es troben ritualitzats, en el sentit que solen emanar d'hàbits arrelats. Com a exemples, podem citar el paternalisme, sectarisme, la televisió comercial o vicis com el fumar. Atenen una necessitat, però inhibeixen la satisfacció d'altres.
 
 
 Satisfactor Necessitat Necessitat, la satisfacció de la qual inhibeix
 Paternalisme Protecció Enteniment, participació, llibertat, identitat
 Família sobreprotectora Protecció Afecte, enteniment, participació, oci, identitat, llibertat
 Producció tipus Taylorista Subsistència Enteniment, participació, creativitat, identitat, llibertat
 Aula autoritària Enteniment Participació, creativitat, identidad, llibertat
 Messianisme Identitat Protecció, enteniment, participació, llibertat
 Permissivitat il·limitada Llibertat Protecció, afecte, identitat, participació
 Competència econòmica obsessiva Llibertat Subsistència, protecció, afecte, participació, oci
 Televisió comercial Oci Enteniment, creativitat, identitat
 

Figura 29. Satisfactors inhibidors. Font: Max-Neef

 
d) Singulars: són els satisfactors que pretenen satisfer una sola necessitat i que són neutres respecte a la satisfacció d’altres necessitats. Són característics dels plans i els programes de desenvolupament, cooperació i assistència. El principal atribut dels satisfactors singulars és que estan institucionalitzats, ja que, tant en l’organització de l’Estat com en l’organització civil, la generació d’aquests satisfactors sol estar vinculada a institucions especialitzades, ja siguin ministeris, altres estaments públics o empreses de diversos tipus, que solen veure els problemes (i les solucions potencials) de manera lineal i reduccionista.
 
 
 Satisfactor Necessitat que satisfà
 Programes de subministrament d'aliments Subsistència
 Programes assistencials d'habitatge Subsistència
 Medicina curativa Subsistència
 Sistemes d'assegurances Protecció
 Exèrcits professionals Protecció
 Vot Participació
 Espectacles esportius Oci
 Nacionalitat Identitat
Viatges organitzats Oci
 Regals Afecte

 

Figura 30. Satisfactors singulars. Font: Max-Neef

 
e) Sinèrgics: són els satisfactors que, per la manera en què satisfan una necessitat determinada, estimulen i contribueixen a la satisfacció simultània d’altres necessitats. El principal atribut dels satisfactors sinèrgics és que són contrahegemònics, en el sentit que reverteixen racionalitats dominants, com ara les de competència i coacció. La generació d’aquests satisfactors sol estar vinculada a processos participatius i/o decisions autònomes preses de baix a dalt, encara que de vegades també són propostes de dalt a baix (d’agències del Govern, investigadors, ONG, empreses, etc. Com a exemple, podem esmentar la lactància materna, la producció autogestionada, els pressupostos participatius i l’educació popular. Són tots satisfactors que, a més d’una necessitat principal, en satisfan altres, com ara la identitat, la participació, l’afecte, la identitat, l’enteniment...
 
 
 Satisfactor Necessitat Necessitat la satisfacció de la qual estimula
 Lactància materna   Subsistència  Protecció, afecte, identitat
 Producció autogestionada Subsistència Enteniment, participació, creativitat, identitat, llibertat
 Educació popular Enteniment Protecció, participació, creativitat, identitat, llibertat
 Organitzacions comunitàries democràtiques Participació Protecció, cfecte, oci, creativitat, identitat, llibertat
 Medicina descalça Protecció Subsistència, enteniment, participació
 Banca descalça Protecció Subsistència, participació, participació, creació, llibertat
 Sindicats democràtics Enteniment Participació, identitat, enteniment
 Democràcia directa Participació Protecció, enteniment, identitat, llibertat
 Jocs didàctics Oci Enteniment, creativitat
 Programes d'autoconstrucció Subsistència Enteniment, participació
 Medicina preventiva Protecció Enteniment, participació, subsistència
 Meditació Enteniment Oci, creativitat, identitat
 Televisió cultural Oci Enteniment
 

Figura 31. Satisfactors sinèrgics. Font: Max-Neef