Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Plans d’acció. Agendes 21

2. Estructura

 
L’Agenda 21 està estructurada en un preàmbul i quatre seccions, amb un contingut total de quaranta capítols:
 
— Preàmbul.
 
— Secció I: les dimensions socioeconòmiques (capítols 2 a 8). Tracta els temes següents: cooperació internacional, lluita contra la pobresa, evolució de les modalitats de consum, dinàmica demogràfica, protecció i foment de la salut humana, foment del desenvolupament sostenible dels recursos humans i integració del medi ambient i el desenvolupament en l’adopció de decisions.
 
— Secció II: els vectors ambientals com un recurs per al desenvolupament sostenible (capítols 9 a 22). Tracta els temes següents: protecció de l’atmosfera, planificació i ordenació dels recursos de sòl, lluita contra la desforestació, ordenació dels ecosistemes fràgils (lluita contra la desertificació i la sequera, zones de muntanya), foment de l’agricultura, foment de la diversitat biològica, gestió de la biotecnologia, protecció dels oceans, els mars i les zones costaneres, i dels recursos vius del medi marí, protecció dels recursos d’aigua dolça, gestió dels productes químics tòxics (incloent-hi la prevenció del tràfic internacional il·lícit de productes tòxics i perillosos), gestió de les deixalles perilloses (incloent-hi la prevenció del tràfic internacional il·lícit de deixalles perilloses), gestió de les deixalles sòlides i les aigües residuals, i, per acabar, gestió de les deixalles radioactives.
 
— Secció III: els agents del canvi (capítols 23 a 32). Tracta de l’enfortiment del paper dels grups principals. Comença fent un preàmbul de la secció i, seguidament, analitza els grups següents: la dona, els infants i els joves, les poblacions indígenes i les seves comunitats, les organitzacions no governamentals, les autoritats locals que donen suport a l’Agenda 21, els treballadors i els sindicats, el comerç i la indústria, la comunitat científica i tecnològica, i, per acabar, els agricultors.
 
— Secció IV: els mitjans d’acompliment (capítols 33 a 40). Tracta dels mitjans d’execució: recursos i mecanismes de finançament, transferència de tecnologia, cooperació i augment de la capacitat, ciència, foment de l’educació, capacitació i presa de consciència, mecanismes nacionals i cooperació internacional, arranjaments institucionals internacionals, instruments i mecanismes jurídics internacionals, i informació per a l’adopció de decisions.
 

 

L’Agenda 21 es basa en la premissa que el desenvolupament sostenible no és només una opció sinó un imperatiu, tant en temes ambientals com econòmics, i que, tot i que la transició cap a un desenvolupament sostenible serà difícil, és totalment factible. Requereix un gran canvi en les prioritats dels governs i de les persones, atès que implica la integració plena de la dimensió ambiental dins de les polítiques econòmiques i la presa de decisions en tots els camps de l’activitat, i un gran redesplegament de recursos humans i financers en els àmbits nacional i internacional.
Aquesta aliança global és essencial perquè la comunitat mundial emprengui un nou camí vers un futur més sostenible, segur i igualitari a mesura que avancem cap al segle XXI. La responsabilitat principal del nostre futur comú es troba, estrictament parlant, a les nostres mans.
Maurice F.Strong
Secretari general de la Conferència a l’Assemblea General de les Nacions Unides per el Medi Ambient i el Desenvolupament, abril de 1993.