Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Plans d’acció. Agendes 21

4. Metodologia per elaborar una agenda 21 local

 

No hi ha una metodologia estàndard per elaborar l’Agenda 21 local. El Consell Internacional per a les Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI), en el document Guia Europea per a la planificació de les Agendes 21 locals, identifica les fases següents:

— Mobilització de la base social i institucional del municipi.
 
— Constitució de les unitats de treball (fòrum ambiental).
 
— La carta de compromís (filosofia).
 
— Diagnòstic ambiental municipal.
 
— Pla d’acció local per al desenvolupament sostenible.
 
— Implementació, seguiment i avaluació del pla d’acció.
 
 
logo iclei

Figura 6. Logo del Consell Internacional per a les Iniciatives Ambientals Locals. Font: ICLEI


El procés d’una agenda 21 local comença amb el compromís d’iniciar el camí cap a la sostenibilitat, que ha d’implicar necessàriament la mobilització de les bases socials d’àmbit local. Moltes vegades la iniciativa d’iniciar un procés d’agenda 21 Local és una decisió política de l’autoritat local. No obstant això, és imprescindible la participació i la implicació de tots els agents socials del municipi per portar a bon terme el procés.
 
Una vegada mobilitzades les bases socials i institucionals, el pas següent és la constitució del fòrum ambiental. El fòrum ambiental el constitueix un grup de treball en el qual participen el màxim nombre d’institucions i entitats que tenen incidència en la vida del municipi, així com ciutadans a títol personal, i és un òrgan imprescindible per a la formulació correcta i la consecució de l’estratègia de l’Agenda 21 local.
 
Un cop establert el fòrum ambiental, es passa a elaborar la carta compromís, que consisteix en un manifest amb la filosofia que ha de seguir tot el procés i ha de recollir els principis de sostenibilitat que han de regir el futur del municipi.
 
El pas següent és conèixer la situació ambiental local, amb l’elaboració d’un diagnòstic ambiental municipal, que ha de permetre conèixer l’estat ambiental a l’inici del procés (com està ambientalment el municipi) i ha d’identificar els problemes ambientals que hi ha. El diagnòstic es basa en l’estudi i l’anàlisi de la realitat del municipi a partir de diferents aspectes: físic i natural (hidrologia, biodiversitat...), social (demografia, educació, sanitat...), econòmic (sectors d’activitat, ocupació...), territorial (ús del sòl, vies de comunicació...), polític i institucional (organització municipal, gestió municipal...) i d’identificació dels fluxos de matèria i energia (aigua, residus, contaminació...).
 
És molt important la participació ciutadana en aquesta fase, ja sigui en forma de fòrum, enquestes, taules de participació per àmbits temàtics, taules sectorials... Una eina útil que es pot aplicar a l’hora de fer la diagnosi és l’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats). També és molt útil identificar en aquest procés els indicadors clau.
 
Amb tota la informació recollida es fa un prediagnòstic, que se sotmet a la valoració ciutadana. Amb les aportacions rebudes, posteriorment, s’elabora el diagnòstic definitiu.
 
Un cop fet el diagnòstic ambiental municipal, es procedeix a elaborar el Pla d’acció local. És un pla estratègic en el qual es defineixen línies estratègiques sobre la base d’uns objectius, acompanyats de les accions necessàries per aconseguir-los. És molt important prioritzar els objectius i definir indicadors per a cadascun dels objectius per facilitar-ne l’avaluació. Cada acció del Pla, generalment, té un responsable i està temporitzada i pressupostada. És bàsica la participació ciutadana en l’elaboració del Pla d’acció, per tenir la complicitat de la ciutadania. El Pla d’acció s’aprova en el Ple municipal de l’Ajuntament.
 
Un cop elaborat el Pla d’acció local, és imprescindible implementar-lo, a més de fer-ne el seguiment i l’avaluació. És important avaluar les actuacions i el grau d’implicació dels agents, i fer el seguiment dels objectius a partir de l’avaluació dels indicadors definits.
 
Un altre aspecte important que cal tenir en compte és la retroalimentació per actualitzar el Pla d’acció, sempre que sigui necessari.