Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Plans d’acció. Agendes 21

4.1. Metodologia de la Diputació de Barcelona

 
 
La Gerència del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona promou, des de l’any 1993, i com a primer pas de la implantació de les agendes 21 locals, les auditories ambientals municipals.
 
Les auditories analitzen cada municipi de manera específica i amb criteris científics, amb un treball inicial de diagnòstic i amb l’elaboració d’un pla d’acció local com a base per al desenvolupament de les agendes 21 municipals.
 
La Diputació de Barcelona ha assolit una gran experiència en processos d’Agenda 21 municipal i ha desenvolupat amb força èxit un metodologia pròpia que ha rebut diversos premis i reconeixements tant nacionals com internacionals.
 
proces general diba
planificacio sostenibilitat diba

 Figura 7. Esquema del procés d'Agenda 21 municipal impulsat per la Diputació de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona

 
 
La Diputació de Barcelona ha impulsat, especialment, el procés d’auditoria ambiental municipal en el marc del procés global d’Agenda 21, tot finançant una bona part del cost de l’elaboració de l’auditoria ambiental. Els municipis que han participat en aquest programa de la Diputació s’han adherit a la Carta d’Aalborg i han manifestat la voluntat política d’implicar-se en el procés de l’Agenda 21.
 
L’auditoria ambiental s’encarrega a una empresa externa, que duu a terme una primera prediagnosi que només es converteix en un document definitiu de diagnosi un cop s’ha consultat la ciutadania en un procés de participació ciutadana. La diagnosi és la base a partir de la qual s’elabora una preproposta de Pla d’acció ambiental, que, també, només esdevé definitiu després d’un altre procés de participació ciutadana. Finalment, el document de Pla d’acció ambiental s’aprova en el Ple municipal com a màxima expressió de consens i voluntat política del municipi, amb independència del color del govern de torn.
 
A partir del Pla d’acció ambiental es posa en marxa, també, un procés similar al de la diagnosi econòmica i social del municipi, i els dos processos donen lloc a un document final integrador del Pla d’acció per la sostenibilitat (ambiental + social + econòmic), o Agenda 21, que inclou els indicadors i els mecanismes de seguiment oportuns del Pla.
 
 
 participacio 1

 

Figura 8. Esquema del procés d'elaboració de la diagnosi ambiental. Font: Enric Carrera

 
 
participacio 2

 Figura 9. Esquema del procés d'elaboració del Pla d'acció ambiental. Font: Enric Carrera