Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Presentació i crèdits

2.2 La incorporació definitiva d’assignatures de sostenibilitat en els nous graus

 
La UPC, seguint les línies marcades pel pla UPC Sostenible 2015 ha inclòs com a competència transversal obligatòria la sostenibilitat i el compromís social en els nous graus. Per assegurar que els futurs titulats d'aquesta universitat adquireixin aquesta competència, s’han dissenyat diverses estratègies:
 
La introducció d’assignatures obligatories de sostenibilitat en els plans d’estudis, la sostenibilització curricular i la introducció de la sostenibilitat en el projecte de fi de grau. Aquest marc ha facilitat que durant el procés d’elaboració de les noves titulacions de grau adaptades a l’espai europeu d’educació superior, les diferents escoles i facultats hagin incorporat en el primer o segon cursos de la carrera assignatures introductòries de sostenibilitat.

 

 Figura 5. L'espai europeu d'educació superior. Font: UE

 

Malgrat que la majoria de titulacions de grau de la UPC han inclòs en el pla d’estudis una assignatura d’introducció a la sostenibilitat relativament similar, cada escola, finalment, hi ha donat un èmfasi diferent, d’acord amb les seves estratègies, prioritats i singularitat.
 
L’objectiu principal d’aquest web és precisament generar un material docent prou ampli per facilitar tant la feina del personal docent com la de l'estudiantat d’aquestes assignatures específiques de sostenibilitat i de les assignatures que s’hagin de sostenibilitzar, i alhora que faciliti la introducció de la sostenibilitat en els projectes de fi de grau.
 
Els continguts d’aquest web ultrapassen clarament la dimensió d’una assignatura de 6 crèdits ECTS, justament per permetre que cada escola o facultat defineixi una programa docent i d'activitats adaptat a la seva realitat i especificitat. D’aquesta manera, el professorat que utilitzi aquest material com a referència podrà triar els continguts que finalment farà servir per impartir cada assignatura