Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Producció més neta

3. Les millors tècniques disponibles

 
El concepte de ‘millor tècnica disponible’ (MTD), el trobem definit a:
 
- Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.
 
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
 

“Per ‘millor tècnica disponible’ s’ha d’entendre la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d’explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir, en principi, la base dels valors límit d’emissió destinats a evitar, o, si això no fos possible, reduir, les emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient".

 
 
En els dos textos esmentats també trobem les definicions de ‘tècniques’, ‘disponible’ i ‘millor’:
 
Tècniques: la tecnologia emprada juntament amb la manera en què una instal·lació estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada o paralitzada.
 
Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l’aplicació en el context del sector industrial corresponent, en condicions econòmicament i tècnicament viables, tenint en compte els costos i els beneficis tant si les tècniques s’utilitzen o es produeixen en un estat membre de la UE com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions raonables.
 
Tècniques millors: les més eficaces per assolir un alt nivell general de protecció del medi ambient en conjunt i de la salut de les persones.
 
 
Per tant, es poden definir com a ‘millors tècniques disponibles’ les maneres que, des del punt de vista ambiental,,es coneixen per dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables.
 
 
Però, qui decideix quina és la millor tècnica disponible per produir un determinat producte?
 
 
L'Institut d'Estudis de Prospectiva Tecnològica (IPTS), ubicat a Sevilla, acull l'European IPPC Bureau (EIPPCB), que coordina l’intercanvi d’informació i l’elaboració de documents de referència, anomenats ‘bat references’ (BREF), uns documents sobre les millors tècniques disponibles, amb l’objectiu d’assistir les autoritats competents dels estats membres en la implantació de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació (IPPC).
 
El diagrama següent mostra l’esquema corresponent al procés d’elaboració d’un BREF.
 
 
 grafic breff
 
 
 
 
Quadre del procés d'elaboració i aprovació de les MTD. Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
 
 
 
‘Technical work groups’ (TWG). Estan formats per experts dels estats membres, de la indústria i d’organitzacions no governamentals (ONG). S’encarreguen de subministrar la informació i les dades que han de permetre elaborar els esborranys de documents sobre les millors tècniques disponibles per a cadascuna de les activitats indicades a l’annex 1 de la Directiva 96/61/CE. S’encarreguen de discutir sobre aquests esborranys, únicament des d’un punt de vista tècnic, fins a obtenir documents consensuats o propostes de BREF.
 
Information Exchange Forum (IEF). La Comissió de la UE, mitjançant la Direcció General de Medi Ambient, estableix el Fòrum d’Intercanvi d’Informació, format per representants oficials dels estats membres, de la Comissió, de la indústria i d’ONG. En depenen els diferents grups de treball. És l’encarregat de donar compliment a l’article 16.2 de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació, relatiu a l’intercanvi d’informació entre els diferents estats membres. Es discuteixen des d’un punt de vista polític les propostes de BREF elaborades pels grups de treball tècnic i aproven els documents finals (BREF).
 
Finalment, la Comissió ha de procedir a adoptar els BREF mitjançant la publicació d’una decisió dels esmentats BREF en el DOCE.
 
Al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya hom pot trobar una explicació més detallada d’aquest procés.
 
En aquest enllaç es poden consultar l’estat d’elaboració i un resum en català dels BREF.
 
L’adaptació i l’adequació dels BREF a la realitat de Catalunya donen lloc a les guies catalanes de la col·lecció “Documents de Referència sobre les Millors Tècniques Disponibles Aplicables a la Indústria”.
 
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí del Govern d’Espanya publica els documents BREF i les guies nacionals al seu web.