Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Producció més neta

5. Bibliografia

Legislació
 
 
BOE (1998). Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
 
BOE (2002). Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control de la contaminació.
 
DOCE (1996). Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.
 
DOCE (2001). Decisió de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE pel que fa a la llista de residus 2001/118/CE.
 
DOGC (1997). Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 
DOGC (1999). Llei 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió.
 
DOGC (2009). Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus. DOGC 5430.
 
 
 
Llibres
 
llibre pbpa 
 
 
Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (2000). Disseny i aplicació d’un programa de bones pràctiques ambientals a la indústria. Manuals d’Ecogestió, 3. ISBN 84-393-5434-7. Accés al llibre.
 
 
 
 llibre daom
 
 
 
 
 
Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.(2000). DAOM: Diagnóstico ambiental de oportunidades de minimización. ISBN 84-393-5126-7. Accés al llibre.
 
 
 
 portada rigola
 
 
Rigola, M. (1988). Producció + neta. Monografies de Medi Ambient. Rubes Editorial. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-497-0082-5. Descriu les bases teòriques i els desenvolupaments pràctics sobre els quals se sustenta el sistema P+N, i inclou exemples reals de la seva aplicació a nombrosos sectors industrials. Una completa introducció al tema, imprescindible per familiaritzar-se amb aquesta eina.
 
 
 
Webs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vídeos