Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

8. Classificació dels residus segons la gestió i la perillositat

 
Hi ha moltes classes de residus, però a la pràctica la normativa distingeix clarament entre residus industrials (residus de la producció industrial) i residus municipals (residus del consum). Tots dos tipus de residus tenen normatives de gestió diferents i aquesta gestió és competència de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, respectivament. La Llei reguladora dels residus del Parlament de Catalunya estableix les definicions següents d’aquests tipus de residus:

- Residus municipals: són residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per la seva naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els llocs o activitats esmentats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i de reparacions domiciliàries.
 
- Residus industrials: són materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja el productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb aquesta llei, no es poden considerar com a residus municipals.

Pel que fa a la classificació per la perillositat, la normativa europea distingeix entre residus perillosos (‘hazardous’: que implica risc o perill) i no perillosos (‘non hazardous’). A la legislació catalana, l’expressió ‘hazardous waste’ es va traduir fa anys (probablement de manera eufemística) com a ‘residu especial’, de manera que en català es parla de residus especials i de residus no especials.
 
A efectes pràctics, els residus municipals són no especials (excepte alguns residus especials domèstics, com ara pintures, fluorescents, etc.) i els residus industrials, segons les seves característiques, són especials o no especials. Aquest punt es desenvolupa en el tema dedicat als residus industrials.