Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Residus. Generalitats

6. Model lineal, d'eliminació

 
 
Imaginem que en una de les comunitats descrites a l’apartat 4 (model cíclic preindustrial) de sobte tothom té mil o dos mil dòlars mensuals i un hipermercat a prop de casa seva on pot omplir cada setmana el maleter del cotxe (la majoria ja tenen cotxe) de productes sintètics de consum i de productes naturals envasats. Immediatament, els sistemes tradicionals de gestió dels  residus quedarien desbordats per un volum enorme de residus inorgànics, però també orgànics, que tendirien a acumular-se a les cases, als carrers o en terrenys abandonats. Urgentment, s’haurien de prendre mesures per, si més no, recollir els residus i portar-los fora dels llocs habitats: neix el model lineal de gestió basat en l’eliminació dels residus. Aquest procés ha tingut lloc de manera gradual a molts països del món i en èpoques diferents segons el país o la regió.
 
Eliminació incontrolada: fase inicial del model, que es caracteritza per la recollida parcial, el transport no segur, l’abocament incontrolat i la incineració a cel obert. L’eliminació incontrolada té un gran impacte ambiental. Es va aplicar, almenys parcialment, a Catalunya fa 40-50 anys i se segueix aplicant en moltes àrees dels països en desenvolupament.
 
Eliminació controlada: en fases posteriors, es van perfeccionar la recollida (més higiènica, més eficaç, 100 % de recollida), el transport i la disposició (abocament i incineració controlats) per minimitzar l’impacte ambiental de la gestió. Aquest model s’ha aplicat als països desenvolupats des de fa dècades i, en part, als països en desenvolupament, i s’ha combinat poc o molt amb el model integral de gestió.
 
Inconvenients del model d’eliminació: no es qüestiona el malbaratament de recursos. El seu plantejament, en el fons, seria:Genera tants residus com vulguis, que nosaltres els recollirem tots, els transportarem i en disposarem sense contaminar el sòl ni el subsòl, sense abocar aigües residuals contaminades, sense emetre gaires contaminants atmosfèrics i ocupant al mínim possible el territori amb els abocadors controlats. Mentrestant, seguirem esgotant recursos amb el nostre model productiu i de consum.”
 
Els països del nostre entorn ens hem proposat anar molt més enllà d'aquest model.