Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Responsabilitat social corporativa

5.1 GRI (Iniciativa d'informes globals)

 
La Global Reporting Iniative és la principal organització que edita guies sobre la manera com s’ha d’informar sobre els impactes positius i negatius —econòmics, ambientals i socials— de qualsevol organització, amb transparència, puntualitat i de manera comparable a altres empreses.

Sobre quins fets cal incloure en l’informe, la GRI proporciona l’arbre d’alternatives següent:
 
 
 arbregri 

 
Per exemple, inclourem dades sobre l’estany del Campus de Castelldefels en una memòria de sostenibilitat del mateix campus? Atesa la nostra molt limitada influència sobre aquest, ens limitarem a informar dels fets, els beneficis i els problemes, i de la manera com intentem actuar sobre el Campus, ja que encara que disposem de força dades sobre el seu estat podem fer poc per modificar-lo i, per tant, les ometrem.
 
Un exemple d'indicadors dins d'una memòria ja verificada i qualificada seria:
 
 
exemple