Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
La sistèmica i la complexitat

7. La tècnica i la sistèmica

 
Dins del paradigma i de la visió sistèmica, una altre ceença que s'ensorra és l'existència d'una "neutralitat de la tècnica", és a dir, la idea que tota tècnica, tot instrument per si sol, és neutral i pot ser separat, dissociat dels contextos i usos que se'n facin.
 
Segons l'historiador de la ciència Melvin Kranzberg: "La tecnologia no és ni bona ni dolenta. Tampoc és neutral. (...) Les interaccions de la tècnica amb l'ecologia social són tals que el desenvolupament tècnic moltes vegades té efectes ambientals, socials i humans que van molt més enllà dels objectius immediats de l'instrument i de les pràctiques tècniques. La mateixa tecnologia pot tenir efectes diferents segons el context i les circumstàncies en què és introduïda."

D'acord amb el principi de l'autonomia relativa, podem veure que tot element d'un sistema (incloent-hi els objectes) s'insereix en una organització determinada i que, com a tal, permet una autonomia d'usos que sempre és relativa, no absoluta.
 
Per això tots els sistemes, en funció de les característiques intrínseques amb les quals es van dissenyar i crear, si bé és cert que poden variar segons els contextos extrínsecs en què s'apliquen no permeten que se'n faci qualsevol ús. És a dir, tot usuari té una autonomia relativa i no absoluta d'usos. Per tant, tota tècnica, en funció de la manera com ha estat concebuda i creada, té impactes socials i ecològics que s'han d'avaluar des d'una perspectiva sistèmica i sostenibilista, que intenti identificar-los per minimitzar-ne o eliminar-ne l'impacte negatiu. Per això, tot enginyer, quan dissenya una tecnologia o un instrument d'una manera determinada, li atorga unes característiques intrínseques que en condicionen els usos futurs (tot i que no determinen al 100 %).
 
Per això, en lloc de la "neutralitat de la tècnica", hem de considerar la "responsabilitat social de la tecnologia" com un element fonamental en la formació i la pràctica dels enginyers i enginyeres.
 
 

tecn

 

Figura 26. Tecnologia, societat i entorn. Font: elaboració pròpia