Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Tecnologies de l'aigua

3.2 Biològic: Aerobi i Anabeori

 

El tractament biològic es realitza mitjançant microorganismes presents dins de l’aigua. Aquests assimilen la matèria orgànica i la transformen en matèria mineral insoluble i nous microorganismes que es separen posteriorment per decantació. El tractament biològic pot ser aeròbic o anaeròbic i depèn de les necessitat d’oxigen i la quantitat de biomassa produïda.

Els microorganismes es poden presentar en forma de una biomassa fixa o suspesa. Els sistemes de biomassa fixa són aquells a on els microorganismes formen biopelícules o biofilm (filtres percoladors). Els sistemes de biomassa suspesa són aquells a on els microorganismes estan en suspensió (fangs activats).
 
 
fig 8    fig 9
 

              Figura 8. Filtre percolador. Font: egevasa.com              Figura 9. Reactor de fangs activats. Font: prueba2.aguapedia.org
 

 
El tractament biològic aerobi consisteix en la descomposició de la matèria orgànica per microorganismes aerobis (presència d’oxigen) amb presència de nutrients en diòxid de carboni, molècules d’aigua i biomassa microbiana.
 
 
Matèria Orgànica + O2 + microorganismes + nutrients =  CO2 + H2O + Biomassa
 
Els sistemes aerobis impliquen l’aportació d’oxigen mitjançant aeració contínua, cosa que està associada a un alt cost energètic i també a una demanda d’extensió de terreny sobre tot en el cas d’instal·lar el reactor de fangs activats (veure l’esquema de la figura 10).
 
fig 10

Figura 10. Tractament biològic aerobi per fans activats. Font: TECSPAR (2009)

 

El tractament biològic anaeròbi té la particularitat de treballar en absència d’oxigen. Aquest tractament consisteix en una sèrie de reaccions bioquímiques que transformen la matèria orgànica contaminant en biogàs (diòxid de carboni i metà) i biomassa microbiana.
 
 
Matèria Orgànica + microorganismes + nutrients =  CO2 + CH4 + Biomassa

 

Aquest biogàs s’utilitza com combustible energètic per el propi procés. A comparació del tractament biològic aerobi, la posada en marxa del tractament biològic anaerobi, és més complexa degut al lent creixement dels microorganismes anaeròbis.

fig 11

 

Figura 11. Tractament biològic aerobi. Font: TECSPAR (2009)