Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Tecnologies de l'aigua

8. Activitats

 

Activitat 1

Realitzar el cicle de l’aigua urbà del vostre municipi normal o estival.
 
Buscar les entrades i sortides d’aigua, indicant la procedència, els volums, els usos (domèstic/municipal, industrial i agrícola), la depuració (tipus de EDAR) i la reutilització si és el cas, seguint la idea de la figura següent.
 
activitat 1
 
Treball a casa 2 hores.
 
 
 
 
Activitat 2

Llegiu l’article de Ramon Queralt “El baix Llobregat una càtedra de tecnologia de l’aigua” de la revista Theknos nº 140 Març 2010 (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona).
 
Feu un anàlisi per escrit de 300 paraules dels impactes positius i negatius socials, ambientals i econòmics de les diferents tecnologies plantejades a l’article.
 
Treball a casa: 2 hores
 
A continuació a classe es posa en comú i a debat les diferents valoracions. Primer es treballarà en grup (4 0 5 persones) i seguidament cada grup exposarà les seves aportacions a la resta de la classe.
 
Treball a classe : 1 hora