Continguts

Backups dels continguts

No s'ha pujat cap àlbum o fotografia.

Unitat Presentació i crèdits
Descripció
Unitat Introducció a l'estat del món
 
Unitat Causes i orígens de la insostenibilitat
 
Unitat Paradigma sostenibilista
 
Unitat Models de desenvolupament
 
Unitat La sistèmica i la complexitat
 
Unitat Fonaments d'ecologia
 
Unitat Ecologia industrial
 
Unitat Fonaments d'economia
 
Unitat Economia ambiental i ecològica
 
Unitat Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global
 
Unitat Exemples d'insostenibilitat social
 
Unitat Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern
 
Unitat Valors i ètica sostenibilista
1 Podem parlar de valors humans des de l'Enginyeria? 2 Raons per no perjudicar als altres 3 Cooperació, negociació, missatges i irracionalitat * 3.1 Missatges * 3.2 Irracionalitat 4 Valors humans en enginyeria * 4.1 Estratègies per mantenir aquests valors * 4.2 Un codi deontològic 5 Efectes socials dels valors * 5.1 La propagació dels valors (o de la seva absència) 6 Reflexions finals 7 Bibliografia 8 Activitats 9 Crèdits
Unitat Responsabilitat social corporativa
1 El llarg camí des dels accionistes a totes les parts implicades 2 Factors en el canvi de les estructures de empreses, organitzacions i mercats: “El nou marc moral” * 2.1 Factors provinents de la evolució del mercat dels consumidors, del industrial i del institucional * 2.2 Evolució d'estats, empreses i mitjans de comunicació * 2.3 Percepció de límits en els recursos 3 La oportunitat de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) * 3.1 Prioritat dels objectius dins de la RSC 4 Normes per a la mesura de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 5 Comunicació i verificació de les accions en RSC * 5.1 GRI (Iniciativa d'informes globals) 6 Exemples i reflexions finals 7 Bibliografia 8 Activitats 9 Crèdits
Unitat Aigua. Perspectiva global i gestió
 
Unitat Tecnologies de l'aigua
 
Unitat Contaminació atmosfèrica
 
Glossary Glosari General de Termes
Aquest és el glosari general de termes que s'aplicaran a tots els documents de Tecnologia i Sostenibilitat.
Unitat Contaminació de sòl
 
Unitat Contaminació acústica
 
Unitat Materials
 
Unitat Residus. Generalitats
 
Unitat Gestió de residus industrials
 
Unitat Gestió de residus municipals
 
Unitat Energia. Generalitats
 
Unitat Estalvi i eficiència energètica
 
Unitat Energies renovables
 
Unitat Contaminació lumínica
D’informació sobre la contaminació lumínica, n’hi ha molta i se’n podria escriure un llibre sencer. L’objectiu d’aquest capítol, però, és fer una introducció a aquesta problemàtica; per obtenir-ne més detalls, es pot consultar la bibliografia.
Unitat Contaminació per camps electromagnètics
 
Unitat Agricultura i alimentació
 
Unitat Arquitectura i sostenibilitat
 
Unitat Mobilitat
 
Unitat Les TIC i la sostenibilitat
 
Unitat Gestió ambiental. Generalitats
 
Unitat Impacte ambiental
 
Unitat Anàlisi del cicle de vida (ACV)
 
Unitat Disseny sostenibilista
 
Unitat Producció més neta
 
Unitat Auditories ambientals i SGA certificats
 
Unitat Plans d’acció. Agendes 21
 
Unitat Avaluació de la sostenibilitat
 
Unitat Cooperació al desenvolupament
 
Unitat Educació en sostenibilitat en l’enginyeria
 
Accions del document