Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Gestió de residus municipals

3. Prevenció de la generació de residus municipals, reutilització

 
La importància de la prevenció rau en el fet que un residu no generat és un residu que no cal gestionar i, en molts casos, un producte que no cal reposar ni, per tant, fabricar de nou. La prevenció evita, doncs, els impactes ambientals associats a la gestió d’un residu però també, en molts casos, els impactes lligats a la fabricació d’un producte nou o fins i tot reciclat.

Dins dels esquemes de prevenció, una de les eines és la reutilització de productes: els allarga la vida i evita els impactes ambientals causats per la fabricació i la gestió posteriors dels residus.

Les societats industrialitzades dediquen esforços econòmics i ambientals considerables a la recollida selectiva i al reciclatge. És correcte, però cal recordar que la ‘no-generació’ ens estalvia ambdós processos.

Un exemple força il·lustratiu és la comparació entre els Estats Units i la Unió Europea.

Prevenció enfront de reciclatge: el cas Estats Units - Europa

Els EUA i la UE-27 tenen percentatges de reciclatge + compostatge comparables: 33 % i 39 %, respectivament. Com que la generació per habitant és més gran als EUA (2,04 kg/hab./dia) que a la UE-27 (1,54 kg/hab./dia), el rebuig final és força més gran als EUA (1,36 kg/hab./dia) que a la UE-27 (0,87 kg/hab./dia). Així, doncs, la generació de rebuig per habitant als EUA és un 56 % més elevada que a Europa, com a conseqüència, sobretot, d’una generació més baixa.
 
 
generacio i reciclatge eua
Figura 10. Generació i reciclatge als EUA. Font: elaboració pròpia
 
 
generacio i reciclatge ue
 

Figura 11. Generació i reciclatge a la UE-27. Font: elaboració pròpia