Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 7
Gestió de residus municipals

4.3. Recollida selectiva al carrer a Catalunya

 
La recollida selectiva a Catalunya es porta a terme majoritàriament amb contenidors al carrer, tot i que hi ha també contenidors soterranis i recollida pneumàtica. Pel que fa a les fraccions recollides, l’Agència de Residus de Catalunya ha establert tres models de recollida selectiva, que són:
 
- Model de cinc fraccions (model que s'ha implantat majoritàriament).

o Fracció orgànica.
o Paper i cartró.
o Vidre.
o Envasos lleugers.
o Fracció 'resta'.
 
- Model 'residu mínim'.

o Fracció orgànica.
o Paper i cartró.
o Vidre.
o Fracció inorgànica (envasos lleugers i altres materials inorgànics).
 
- Model multicomponent.

o Fracció orgànica.
o Paper i cartró + envasos lleugers.
o Vidre.
o Fracció 'resta'.
 
El model aplicat a Catalunya és, molt majoritàriament, el de cinc components amb contenidors.

Contenidors i camions de recollida

En general, a Catalunya es fan servir contenidors de 1.110 L per a la recollida en camions de càrrega semiautomàticai contenidors de 2.500 L per a camions que fan la càrrega de manera automàtica.

La recollida de la fracció ‘resta’ i de la matèria orgànica es fa en camions compactadors específics, més petits que els de la matèria orgànica. També hi ha contenidors amb compartiments, que es buiden dins de camions també dividits en seccions. La recollida dels reciclables (paper i cartró, vidre, envasos lleugers) se sol fer amb camions específics, que poden ser de caixa oberta i que poden pertànyer al servei general de recollida o bé a empreses especialitzades en els diferents components.
 
 
recollida selectiva
 

Figura 12. Recollida selectiva.