Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Gestió de residus municipals

5.1. Tractament biològic de la fracció orgànica: compostatge aeròbic

 
La fracció orgànica separada a les cases és la que té més bona qualitat, ja que no ha estat contaminada per altres components dels residus municipals. Aquesta fracció de la recollida selectiva és la més adequada per fer compostatge aeròbic i obtenir un compost amb qualitat d’adob orgànic per a ús agrícola o en jardineria.

La fracció orgànica en brut és un material fermentable (inestable), que pot produir gasos tòxics o inflamables i males olors, i que pot portar patògens o ser una font d’atracció de vectors de malalties (insectes, rosegadors...).A més, conté N i P orgànics, que no són directament assimilables per les plantes.

Mitjançant el compostatge aeròbic s’estabilitza la matèria orgànica (convertida, en bona part, en diòxid de carboni i aigua) i es redueix l’atracció de vectors, s’inactiven els patògens per l’elevació de la temperatura i es mineralitza el nitrogen i el fòsfor orgànics, que queden en forma d’amoníac, nitrat i fosfat, que són fertilitzants. El producte resultant (compost) pot tenir bones qualitats com a adob agrícola.
 

compostatge

Figura 18. Compostatge. Font: elaboració pròpia