Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Impacte ambiental

4. Estudi d’impacte ambiental

 
L’estudi d’impacte ambiental (EIA) és el document tècnic, objectiu i de caràcter interdisciplinari encaminat a predir les conseqüències de l’execució del projecte per al medi ambient i a establir mesures correctores. L’ha de presentar el titular del projecte i serveix de base perquè l’Administració formuli la declaració d’impacte ambiental.
 
Així doncs, tots els EIA han d’identificar, predir, interpretar, prevenir, valorar i comunicar l’impacte que la posada en marxa d’un projecte comportarà per a l’entorn. L’abast i el nivell de detall del document són determinats per l’òrgan ambiental, que els ha de definir per a cada projecte.
 
Les dades mínimes que ha de contenir l’EIA són:

Descripció general del projecte. Cal incloure-hi les exigències previsibles en relació amb la utilització de sòl i altres recursos naturals, l’estimació del tipus i la quantitat de residus abocats i les emissions resultants.
 
Exposició de les alternatives estudiades. Cal incloure-hi la justificació de la solució adoptada en funció dels efectes ambientals que comporta.
 
— Avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes en l’entorn.  És a dir, en la població, la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclosos el patrimoni historicoartístic i l’arqueològic. Tampoc no podem obviar la interacció entre aquests factors. Cal descriure el medi potencialment afectat pel projecte (medi físic, medi biòtic, medi social i econòmic).
 
Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.
 
Programa de vigilància ambiental.
 
 Resum de l’estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.
 
A part d’aquestes dades mínimes, és aconsellable incloure-hi, també, la legislació ambiental aplicable.
 
Aquest informe ha de demostrar que l’opció que planteja el projecte és la millor per aconseguir els objectius plantejats de manera global. És per això que la descripció de les diferents alternatives és vital per fer una valoració completa d’aquesta idoneïtat.
 
A continuació, reproduïm un esquema típic d’estudi d’impacte ambiental:
 
a) Resum.
 
b) Marc polític, legal i institucional.
 
c) Descripció i propòsit del projecte.
 
d) Descripció de l’ambient.
 
e) Anàlisi d’alternatives.
 
f) Impactes ambientals significatius.
 
g) Pla de maneig ambiental.
 
h) Necessitat d’entrenament i de gestió ambiental.
 
i) Programa de seguiment.
 
j) Participació ciutadana i d’altres agències.
 
k) Llista de referències bibliogràfiques.
 
l) Annexos (mapes, documentació tècnica, mostrejos, mètodes...).

L’estudi d’impacte ambiental ha de valorar tant qualitativament com quantitativament els impactes que implica posar en marxa l’activitat avaluada. No hi ha una única metodologia establerta per fer aquesta valoració, ja que alguns canvis en els factors afectats poden fer variar la manera de quantificar els diferents impactes i hi ha diverses maneres d’estudiar l’impacte respecte d’un mateix factor que s’adapten millor o pitjor a un tipus determinat de projecte.