Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

5. Fase d’anàlisi de l’inventari (ICV)

 
L’anàlisi de l’inventari implica la recopilació de les dades i els procediments de càlcul per quantificar les entrades i sortides (matèria i energia) del sistema. Com es pot veure, és, bàsicament, un balanç de matèria i energia del sistema que també inclou altres paràmetres, com ara la utilització del sòl, el soroll o la biodiversitat afectada (Fullana i Samitier, 1996). Aquest procés també és iteratiu, ja que, a mesura que es van recopilant dades, s’aprèn més sobre el sistema i es poden identificar nous requeriments o noves limitacions que impliquin canvis en el procés de recopilació de les dades.
 
figura 3

Figura 4. Exemple d’inventari d’un sistema de producte. (Font: elaboració pròpia a partir de Fullana i Samitier, 1996)

 
És la fase més llarga i la que cal dur a terme amb més cura per evitar la incorporació d’errors que afectin els resultats finals.
 
Cal arribar a fluxos de materials i energia que provinguin de la naturalesa o hi vagin directament, és a dir, si surten aigües residuals que s’han de depurar d’un procés, cal incloure-hi els consums deguts a aquest tractament i les emissions de contaminants que arribaran al medi (en forma de gasos, etc.).