Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Gestió de residus municipals

5.2. Tractament biològic de la fracció orgànica: digestió anaeròbica (metanització)

 
La fracció orgànica separada de la fracció ‘resta’ mitjançant el tractament mecànic té, en general, menys qualitat que la que procedeix de la recollida selectiva, i a Catalunya s’ha optat per no fer-ne compostatge aeròbic sinó per aprofitar-ne el contingut de matèria orgànica per obtenir biogàs (i recuperar-ne l’energia) i un residu estabilitzat per a la restauració de terrenys o la cobertura d’abocadors, o bé destinat a disposició en un dipòsit controlat.

En la digestió anaeròbica, els microorganismes degraden la matèria orgànica per via fermentativa, sense utilitzar oxigen. Els productes de la fermentació són bàsicament els gasos metà, diòxid de carboni i sulfur d’hidrogen.
 
Mecanisme

Primer, els sòlids orgànics són convertits en molècules més petites per hidròlisi. Tot seguit, es produeix la fermentació acidogènica, que converteix aquestes molècules en àcids carboxílics de cadena curta, hidrogen i CO2. Finalment, organismes especialitzats converteixen l’acetat i una part del CO2 en metà.
 
Procés

El diagrama adjunt resumeix el procés de metanització de la fracció orgànica dels residus municipals. La fracció orgànica separada mitjançant un tractament mecànic experimenta un procés de trituració i classificació per mida, i es posa en suspensió en aigua (aquesta aigua procedeix, en bona part, de la deshidratació del residu final obtingut). La suspensió aquosa passa als digestors anaeròbics, on es produeix l’estabilització de la matèria orgànica i la producció del biogàs. El biogàs generat es pot emmagatzemar en un gasòmetre o pot ser purificat per eliminar el gas sulfhídric, i, posteriorment, es comprimeix i es destina a la generació d’electricitat en motors de combustió interna o turbines de gas. Altres aplicacions del biogàs són: generació de vapor, escalfament d’hivernacles...


 

digestio

Figura 19. Digestió anaeròbica. Font: elaboració pròpia