Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

2. Definició

 
L’anàlisi de cicle de vida és una eina de gestió que serveix per avaluar un producte, un procés o un servei al llarg de tot el cicle de vida.

Una definició més completa és la que proporciona la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC):
 
L’ACV és un procés objectiu per avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, un procés o una activitat identificant i quantificant l’ús de matèria i energia i els abocaments a l’entorn, per tal de determinar l’impacte que aquest ús de recursos i aquests abocaments produeixen en el medi ambient, i per avaluar i portar a la pràctica estratègies de millora ambiental. L’estudi inclou el cicle complet del producte, el procés o l’activitat, tenint en compte les etapes d’extracció i processament de matèries primeres; producció, transport i distribució; ús, reutilització i manteniment, i reciclatge i disposició del residu.

Això es concreta moltes vegades amb l’expressió del bressol a la tomba, que posteriorment ha evolucionat cap a l’expressió del bressol al bressol, ja que si va finalment a la tomba, no es tanca el cicle.
 
D’aquesta manera un ACV ens permet:

— Proporcionar la informació més completa possible de les interaccions del producte, el procés o l’activitat amb el medi ambient.

— Contribuir a entendre totes les conseqüències ambientals interdependents de les activitats humanes.

— Preveure conseqüències negatives en la presa de decisions i identificar oportunitats per a millores ambientals.

— Facilitar el diàleg constructiu entre diferents sectors de la societat preocupats per la qualitat ambiental.
 
 

 

 lca      Figura 1. Anàlisi del cicle de vida des del bressol fins al bressol. Font:EPFL

 
 
En general, les ACV pretenen comparar ambientalment dos productes, processos o serveis per tal de determinar quin és el que comporta un menor impacte per al medi ambient. Un exemple d’això és una ACV per determinar, per a una beguda en concret, si és millor un envàs de vidre reutilitzable o un envàs de plàstic reciclable.
 
La metodologia per dur a terme l’ACV està definida per les ISO 14040 i ISO 14044. Segons aquestes, una anàlisi de cicle de vida consta de quatre fases diferenciades:

— Fase de definició d’objectius i abast.

— Fase d’anàlisi d’inventari (ICV).

— Fase d’avaluació de l’impacte ambiental (AICV).

— Fase d’interpretació,

 figura 1

 Figura 2. Fases d’un estudi d’ACV. (Font: International Standard Organization, 2006a)