Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 9
Gestió de residus municipals

1.1. Composició dels residus municipals

 
• La composició dels RM és fonamental per caracteritzar els RM d’una població, regió o país.

• Analitzada per barris, comarques o estrats de població, la composició permet detectar patrons diferents de generació i recollida de residus.

• La composició dels RM és imprescindible per a la planificació de la gestió: quantes tones diàries o anuals s’han de gestionar de cada tipus de residu?

• Als diferents països s’han establert classificacions dels components dels residus municipals. Als Estats Units (EUA), el Bureau of Solid Waste Mangement; al Regne Unit, l’Institute of Public Cleaning, i altres institucions tenen les taules de components pròpies.

Components

El nombre de fraccions i subfraccions és molt elevat en algunes normes de caracterització, però amb vista a la gestió dels residus municipals les administracions adopten un nombre reduït de components, que tenen a veure amb el sistema de recollida selectiva. En el Programa de Gestió del Residus Municipals de Catalunya (ARC, 2009) es fan servir les fraccions següents:

• Matèria orgànica.

• Vidre.

• Paper i cartró.

• Envasos lleugers.

o Altres: Aquesta fracció és molt heterogènia i conté subfraccions sotmeses a vies específiques de gestió.

 

composició rm

Figura 1. Composició dels residus municipals (RM).