Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Gestió de residus municipals

2. Gestió integral dels residus municipals

 
En el tema 21 s’han representat els diferents models apareguts en l’evolució de la gestió de residus: el cíclic preindustrial, el lineal (d’eliminació) i el de gestió integral, que torna a ser cíclic. L’evolució presentada en el tema 21 és aplicable als residus municipals i, de fet, una bona part dels exemples presentats en aquell tema feien referència als residus municipals.

Actualment, els països industrialitzats es troben des de fa vint o trenta anys —n’hi ha que encara més— en el procés (més o menys avançat segons cada país) d’anar convertint un sistema de gestió basat en l’eliminació controlada en un sistema integral, cíclic de gestió. Tanmateix, la prevenció de la generació i aconseguir percentatges elevats de reciclatge segueixen essent reptes en molts d’aquests països.

Països menys industrialitzats

Com s’esmentava en el tema 21, els països menys industrialitzats encara estan convertint sistemes cíclics preindustrials o sistemes d’eliminació incontrolada en sistemes d’eliminació controlada o en esquemes de gestió integral. En general, conviuen diferents models de gestió, que impliquen situacions de recollida incompleta o completa (segons la ciutat o la regió del país), recollida selectiva poc o molt desenvolupada, abocament/incineració controlats o incontrolats, que poden anar acompanyats de sistemes formals o informals de triatge i reciclatge. Aquests països presenten creixements sensibles de la generació per habitant en funció de l’augment de la renda per habitant. En els apartats següents presentarem el model integral de gestió promogut per la Unió Europea i ens centrarem, especialment, en la manera com s’aplica a Catalunya.