Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 9
Gestió de residus municipals

1.4. Components i propietats: matèria orgànica

 
La matèria orgànica està formada per restes de menjar i restes de jardí que formen part dels residus municipals. Representa un 36 % del pes dels residus municipals a Catalunya, però varia segons les característiques de cada població o país.

Té un contingut d’humitat elevat (fins al 70 %) i, d’altra banda, és biodegradable. Fermenta molt fàcilment en condicions aeròbiques o anaeròbiques, i es converteix en una font potencial de problemes de salubritat i d’olors.

Vies de gestió preferents: el compostatge aeròbic o la metanització, és a dir, la biodegradació controlada de la fracció orgànica, per obtenir un residu estabilitzat amb diverses aplicacions, entre les quals figura l’adob agrícola.

Factors socioeconòmics que afecten el contingut de matèria orgànica dels residus municipals:

- Zones residencials amb jardins particulars davant de barris amb blocs de pisos.

- Més nivell d’ingressos i més 'consumisme' implica, generalment, un percentatge més baix de matèria orgànica, perquè les deixalles inorgàniques representen un percentatge creixent.
 
 
fig 1.4

Figura 5. Tant per cent de matèria orgànica. Font: elaboració pròpia