Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Gestió de residus municipals

2.1. Model integral de gestió de residus municipals

 
En aquest model cíclic, integral, de gestió es té en compte que els residus municipals es generen en el consum de productes. Actuant sobre el procés de producció i sobre els hàbits de consum és possible reduir la producció de residus municipals (prevenció) i fer-los més reciclables. La preparació per a la reutilització és un sistema de gestió introduït fa en poc a la jerarquia de residus.

Els residus generats es classifiquen a les llars i als altres punts de producció i es recullen per separat. La recollida convencional s’aplica a la fracció ‘resta’. Els residus separats i el rebuig es processen en plantes de processament; així, s’obtenen una sèrie de materials reciclables, que es tornen a introduir en el procés de producció (recuperació; en particular, reciclatge). D’altra banda, la matèria orgànica rep un tractament de compostatge aeròbic o/i metanització, que produeix un compost, aplicable al sòl. El rebuig pot ser sotmès a incineració amb recuperació energètica o bé és gestionat en un dipòsit controlat. El rebuig d’incineració també es gestiona en un dipòsit controlat o, de vegades, es pot reciclar.

Aquest model ha estat legalment adoptat a tota la Unió Europea, però encara està en procés d’implantació, en el sentit que alguns països, especialment els que s’hi ha incorporat més recentment, no han posat els instruments necessaris perquè els residus puguin ser separats i reciclats (en algun d’aquests països els percentatges de reciclatge i de compostatge són literalment del 0 % [dades de 2008]). A la majoria de països hi ha estructures per a la recollida selectiva i el reciclatge, però els nivells assolits de reciclatge i processament biològic són molt desiguals..

 
 

model integral

Figura 8. Model integral de gestió. Font: elaboració pròpia