Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 7
Gestió de residus municipals

4.1. Prerecollida

 
Els processos de recuperació de residus depenen d’un bon procés de triatge dels components que en formen part. Això es deu al fet que si es recullen tots barrejats, es produeix la contaminació mútua dels components i perden qualitat amb vista als processos posteriors (compostatge, reciclatge).

Aquest triatge comença a les cases, on cal separar els residus municipals en una sèrie de categories, d’acord amb el sistema de recollida selectiva que s’hagi instaurat al municipi. Aquests sistemes varien d’un país a un altre, d’una ciutat a una altra. En els subcapítols 4.1, 4.2 i 4.3 es descriu el sistema que s’utilitza majoritàriament a Catalunya.

A les cases, en general, cal disposar d’uns quants cubells o compartiments de cubell destinats als components que tenen recollida domiciliària o a la vorera. Per exemple: fracció orgànica, envasos lleugers i fracció ‘resta’ (la que no s’ha separat i conté materials no reciclables o que els usuaris no identifiquen com a tals). El vidre pot guardar-se en cubells o en altres tipus de contenidors, mentre que el paper i el cartró, per les característiques que presenten, no es guarden normalment en cubells, sinó que es poden apilar a terra o guardar en caixes o cabassos.

A més d’aquests components de recollida domiciliària o en contenidors a la vorera, a les cases s’han de separar altres components que s’han de portar a la deixalleria o a altres vies de la recollida selectiva.