Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 7
Gestió de residus municipals

4.2. Recollida selectiva: generalitats

 
Avui dia a Europa la recollida selectiva és la manera habitual de fer la recollida dels residus municipals: el compliment de diverses directives europees obliga a fer-ho d’aquesta manera com a condició necessària per assolir nivells elevats de reciclatge i per prevenir les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents de la descomposició de la fracció orgànica als abocadors. Altres països apliquen criteris semblants.

Fraccions separades i fracció 'resta'

Tot i que en algunes ciutats apliquen la separació ‘total’ dels residus (com el model de ‘residu mínim’), en general, la recollida selectiva consisteix a recollir separadament materials específics (matèria orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers) i a recollir conjuntament els materials que no són reciclables en les condicions actuals (fracció ‘resta’). Segons com s’implanti la recollida selectiva, la fracció ‘resta’ representa una escapada per a les persones que no fan una bona separació a casa seva. És a dir: si no hi ha una bona conscienciació i polítiques de vigilància i sanció, la fracció ‘resta’ pot contenir percentatges molt elevats de materials reciclables, mentre que els percentatges de recuperació d’aquests materials segueixen sent baixos malgrat el sistema de recollida selectiva. Cal dir que aquest comportament també es pot presentar en models de separació total.

Contenidors i recollida domiciliària

En diversos països del món, la recollida selectiva va començar posant al carrer jocs de contenidors per als diferents materials separats a les cases. En general, s’ha trobat que amb aquest sistema el percentatge de recuperació de materials no arriba a ser mai gaire alt. A part, els contenidors representen un mobiliari urbà poc atractiu i són font de males olors. En molts casos, i allà on ha estat possible, les ciutats han començat a instaurar la recollida porta a porta: en dies diferents es recullen diferents tipus de residus a cada casa o bloc d’habitatges. A més, el personal de recollida, normalment, inspecciona els residus lliurats al servei i si no s’ha fet una bona separació, no els accepta o denuncia els usuaris. En general, amb la recollida selectiva porta a porta s’assoleixen nivells de recuperació força més elevats.

La recollida subterrània i la pneumàtica dels residus suprimeixen els contenidors dels carrers. però no tenen els efectes addicionals de la recollida porta a porta.