Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
7 de 7
Gestió de residus municipals

4.7. Plantes de processament de residus municipals: tractament mecànic de la fracció 'resta'

 
Aquestes plantes processen la fracció ‘resta’ per extreure’n la fracció orgànica i els materials inorgànics valoritzables no separats en la prerecollida. En situacions de baixa o mitjana separació en la prerecollida, fan una reducció addicional del contingut de matèria orgànica en el rebuig (prevenció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle) i ajuden a augmentar el percentatge de separació de materials inorgànics reciclables. A l’àrea metropolitana de Barcelona aquest tractament es porta a terme en els anomenats ‘ecoparcs’.
 

unitat separacio mec.

Figura 17. Exemple d'unitat de separació mecànica. Font: elaboració pròpia