Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 7
Gestió de residus municipals

4.5. Plantes de processament de residus municipals: generalitats

 
Avui dia, totes o la major part de les fraccions de la recollida selectiva tenen algun tractament en alguna planta de processament, abans dels processos de valorització i disposició finals. Aquestes plantes duen a terme alguns dels processos següents:

• Triatge de materials separats prèviament (com ara envasos lleugers que cal separar en PET, HDPE, brics, bosses...).

• Extracció de materials reciclables de la fracció 'resta' (residus no separats): 'tractament mecànic' de la fracció 'resta'.

• Purificació de fraccions ja separades en la recollida selectiva
.

• Condicionament: trituració, compactació
.

• Compostatge o metanització de la fracció orgànica.

En general, per assolir percentatges elevats de reciclatge cal extreure de la fracció ‘resta’ la fracció orgànica i els materials inorgànics reciclables no separats. La fracció orgànica separada rep un procés de digestió anaeròbica. El procés de triatge i digestió de la fracció ‘resta’ rep el nom de ‘tractament mecànic i biològic’.

La figura adjunta presenta el sistema de gestió establert a Catalunya, amb les diferents vies de recollida i processament.

 

vies de gestio

Figura 14. Vies de gestió Font: Programa de Gestió del Residus Municipals de Catalunya (ARC, 2009).